Emoce v našich životech a jak na ně

Cílem semináře je naučit rodiče takové techniky, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím, což v konečném důsledku přispívá k posílení schopnosti vnímat emoce jako něco, co je přirozenou a nezbytnou součástí života a co lze mít pod kontrolou. Seminář se také zaměřuje na možnosti a zdroje, z nichž rodiče mohou čerpat energii a trpělivost nezbytnou ke zvládání projevů hněvu a vzteku u dětí. V semináři je věnován prostor nácviku strategií a technik, které umožňují zvládat vlastní emoce a pomáhat dětem nakládat s jejich emocemi.

Vztahy mezi sourozenci

Cílem tohoto semináře je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů a umožnit jim pochopit specifičnost různých pozic dítěte v rodině (prvorozený, druhorozený, benjamínek, jedináček atd.). O sourozenecké pozici uvažujeme v kontextu dalších významných faktorů, které ji ovlivňují, s důrazem na vyhýbání se nálepkování a zjednodušování, jež v souvislosti s označením pozice dítěte v rodině hrozí. V semináři je věnován prostor nácviku strategií a technik, které umožňují k jednotlivým dětem přistupovat s respektem k jejich individuálním potřebám.

Proč děti zlobí?

Představíme teorii čtyř cílů nevhodného chování podle Rudolfa Dreikurse. Rodiče se naučí identifikovat nevhodný cíl chování dětí a vnímat možnosti, kterými lze ovlivňovat jejich chování. Stěžejními tématy semináře jsou: budování vztahů s dětmi, pozitivně zaměřená výchova založená na vzájemném respektu se zachováním pevných hranic, budování pocitu sounáležitosti, zvládání nežádoucího chování u dětí. Vycházíme z předpokladu, že porozumění motivaci dětského chování umožňuje jiný úhel pohledu na dětské "zlobení" a vede k efektivnějším reakcím rodičů.

Jak vést děti k odpovědnosti?

V semináři rozvíjíme následující témata: výchovný přístup, rodičovská přesvědčení, rodičovské komunikační dovednosti, podpora a povzbuzování, řešení problémových situací a uplatňování přirozených a logických důsledků ve výchově. Úkolem rodičů je naučit děti překonávat překážky a čelit těžkostem v životě. Děti se potřebují naučit, jak se vyrovnávat s frustrací, nepohodlím, jak tvrdě pracovat, aby mohly dosáhnout svých cílů. V semináři se zaměříme na to, jak děti učit sebedisciplíně a odpovědnosti.

Komunikace s dětmi.

V tomto semináři na téma komunikace se s rodiči přesvědčíme, že komunikace by měla být hlavním prostředkem pro budování a posílení atmosféry, spolupráce a důvěry na cestě za společným cílem. Představíme komunikaci jako prostředek k rozvíjení pocitu sounáležitosti mezi rodiči a dětmi. Součástí semináře je praktický nácvik technik: já-sdělení a vstřícné naslouchání.

Dodávání odvahy

Seminář se věnuje technikám tzv. encouragementu, tj. podpory a dodávání odvahy. Cílem semináře je podpořit rodiče, kteří se vydali na cestu respektujícího přístupu k dětem, a ukázat jim možnost sebepodpory a hledání vnitřních zdrojů, které jsou v rodičovství nezbytným stabilizujícím prvkem. Kurz dále rodiče provází postupy podporujícího přístupu k dětem a rozpracovává základní principy dodávání odvahy vycházející z přístupu individuální psychologie. Hledání možností a nalézání řešení v otázkách rodičovství je pak ilustrováno na příkladech z oblasti koučování, které se zaměřuje na zvládání překážek, na motivaci k poznávání a seberozvoji, a může tak být pro hledající rodiče efektivním nástrojem pro realizaci změn ve vlastní rodině.