Sebekoučink aneb Jak nevyhořet

Práce pro rodinu s sebou přináší velkou psychickou i fyzickou zátěž, která může být zdrojem stresu a vyčerpání. Mnohdy si ve své snaze být dobrým rodičem ani neuvědomujeme vlastní potřeby, natož abychom hledali způsob, jak je naplnit. Cílem tohoto sebezkušenostního semináře je pomoci ženám prostřednictvím sebekoučovacích technik zmapovat vlastní životní situaci a uvědomit si, kam v životě směřují a proč. 

Time managment s ohledem na osobní vizi

Práce pro rodinu a zároveň snaha zvládnout požadavky své profese vystavuje především ženy riziku, že ve snaze zvládnout celou řadu pracovních i osobních úkolů, ztratí nadhled a pro mnoho různorodých činností budou v neustálém tlaku, který negativně ovlivňuje jejich pracovní výkon i osobní život. Schopnost efektivně řídit a organizovat svůj čas, plánovat, stanovovat si svoje cíle, využívat časových rezerv a zvládat vše, co člověk považuje v životě za důležité, je pro každodenní snahu o skloubení pracovního a rodinného života více než důležitá. V tomto semináři budete mít možnost zaměřit se na určení svých cílů, priorit a rozlišení toho, co je ve vaší současné situaci důležité a co ne. 

Mindfulness a jeho možnosti při zvládání vlastních emocí 

(akreditace MPSV)

Všímavost (mindfulness) je v současné době stále více využívaný a řadou výzkumů podložený koncept, který při vhodném využívání přináší velké množství pozitiv - zlepšení zvládání vlastních emocí, fyzického i psychického zdraví, prevence syndromu vyhoření, zvýšení odolnosti vůči stresu a celkové zlepšení mezilidských vztahů. Tento koncept zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti a to v oblasti myšlení, chování, prožívání emocí a tělesných pocitů. V semináři se účastníci seznámí se základy mindfulness a prakticky si vyzkouší některé techniky minfulness, které budou moci využívat ve svém rodinném i pracovním životě.

Úspěšná komunikace v emočně náročných situacích

(akreditace MPSV)

Negativní emoce často vyvolávají konflikty, které spolu s velkým napětím mohou být příčinou horší kvality vztahů v rodině i na pracovišti. Úspěšné zvládnutí takové komunikace vyžaduje nejen znalosti fungování emocí, konkrétních komunikačních technik, ale i schopnost zvládat vlastní emoce. V semináři se účastníci seznámí se základním fungováním emocí ve vztazích, naučí se používat vhodné techniky ke zvládání vlastních emocí i ke zvládání emocí klientů. Cílem je nejen dokázat úspěšně komunikovat i v případě konfliktu spojeného s negativními emocemi, ale také snížit stres a napětí a předcházet tak syndromu vyhoření.

Kompetence vedoucího pracovníka


Zážitkově vedený seminář věnovaný rozvoji základních psychosociálních dovedností důležitých pro práci vedoucího pracovníka v neziskové sféře. Jeho cílem je zprostředkovat účastníkům vhled do individuálních možností rozvoje a seberozvoje klíčových kompetencí z pohledu celoživotního modelu růstu.

Témata semináře:  

Základní pravidla veřejného vystupování, komunikace a prezentace
Sebepoznání, rozvoj osobnosti
Rozpoznání příznaků syndromu vyhoření
Zvládání konfliktních situací

Vedení týmuInteraktivní seminář, určený všem členům vznikajících a vyvíjejících se pracovních kolektivů, kteří se chtějí více dozvědět o fungování efektivního týmu, lépe zvládat jeho vedení a motivaci jednotlivých členů, chtějí zlepšit případně udržet týmovou spolupráci, překonat případné bariéry spolupráce a chtějí vybudovat silný, sebevědomý, kooperující tým.
Témata semináře:
Různé přístupy k vedení skupin a týmů
Fáze vývoje skupin a týmů a role manažera v jejich vývoji
Způsoby motivace zaměstnanců
Bariéry spolupráce, různorodost pohledu na cíl ve skupině

Strategické plánování

                


Seminář zaměřený na stanovení strategie organizace, která je vedle stanovení poslání jedním ze základních předpokladů pohybu vpřed a také udržitelnosti stávajících projektů. Abychom se mohli dobře orientovat a rozhodovat v každodenních praktických situacích, je třeba vědět, kam chce naše organizace, sdružení dojít, jaké podmínky musí na této cestě respektovat a které překážky bude muset pravděpodobně překonat. Na semináři budeme společně hledat přednosti, možnosti i omezení naší organizace a stanovovat dlouhodobé cíle a směry rozvoje.