Životní kompas

10.10.2023

Každá rodina je jiná, má jiné priority, hodnoty, zvyky a tradice. Ať už se to týká přezouvání při vstupu do bytu, úklidu hraček, společného stolování, dodržování rituálů, zdravého životního stylu nebo dokonce hodnot týkajících se duchovního života.

"U nás doma…" a může následovat jakékoli prohlášení, které je pro vaši rodinu nezpochybnitelným pravidlem, normou, hodnotou. V dnešní době, kdy jsme svědky obrovské plurality názorů, postojů, přístupů k jakékoli oblasti života se může zdát, že i v rámci jedné rodiny je třeba uvolnit sevření pravidel a hodnot. A že je namístě dovolit každému členovi, aby si "svoji cestu" našel sám.

Chtít ale po dětech, aby si našly svoji cestu, je stejné, jako je vysadit uprostřed pralesa bez jakékoli výbavy a se slovy "najděte si cestu samy" je nechat osamocené. Najít cestu bez kompasu nelze. S kompasem ale nejenže najdu cestu, ale vím, kde jsem a kam jdu a mohu se rozhodnout, po jaké cestě se vydám. Kompas je jistota a pevný, opěrný bod. 


Jak mohou rodiče pomoci svým dětem od pochybností, zmatku, nejistot. Jak je mohou uchránit před mnoha improvizacemi, slepými uličkami a někdy i fatálními zraněními? Rodiče jsou ti, kteří nastavují pravidla. Jsou moudřejší, zkušenější a mají za své děti zodpovědnost. 

Jak tato pravidla nastavit, aby dětem opravdu posloužily jako životní kompas a nebyly jen souborem otravných příkazů a zákazů, kterých se bude dítě snažit co nejdříve zbavit? 


Naučte se čtyři jednoduchá pravidla, která můžete dodržovat a tak své děti moudře a úspěšně provézt do dospělosti.

Děti se vydávají na svoji životní cestu jako nepopsané listy. Nemají představu o tom, kde jsou a kam chtějí dojít, nemají dostatek zkušeností, informací, znalostí, které by jim umožnily svoji nejlepší cestu si zvolit. Potřebují láskyplné, moudré vedení, díky kterému se mohou ve svém životě zorientovat a svoji cestu si jednou samy najít.

1. Nastavte vnější řád

Bez jasných a pevných pravidel nemůže fungovat žádná skupina. Pro děti představují pevnou oporu, která jim dodává jistotu a učí je postupně vytvořit si svůj vlastní vnitřní řád, o který se budou moci opírat i v dospělosti. Taková pravidla jsou jako poselství pro děti, a proto by měla být jasná, stručná, reálná a jednoznačná. Pokud budete x-krát za den opakovat jakékoli pravidlo, vlastně dětem nepředáte vůbec nic. Mnoho slov, neustálé opakování, přikazování, zakazování a moralizování jsou tou nejlepší cestou k tomu, aby děti přestaly brát jakákoli pravidla vážně a aby své rodiče přestaly vnímat. 

2. O vnější řád opřete vnitřní hodnoty rodiny

3. Buďte důslední

Pravidla vaší rodiny nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale vychází z určitých hodnot. Uvědomujete si je? Víte, kde se vzaly? A jsou platné pro celou vaši rodinu? Každý, kdo chce žít svůj život vědomě a zodpovědně, musí vědět, na jakých hodnotách ho buduje. Kde je kořen požadavku daného některým z pravidel? Takové hodnoty by měly děti vstřebávat od nejútlejšího věku, především v dobách klidu a pohody. Měly by je vnímat v chování svých rodičů, kteří jim mají být prvním vzorem a příkladem.

Platí, že pokud stojí za to pro něco vytvořit pravidlo, je třeba mít dost síly a dohlédnout na jeho dodržení. Psycholog Dreikurs říká "Nehoňte mouchy", proto nechtějte obsáhnout svými pravidly příliš mnoho věcí a především – důslednost uplatňujte nejen vůči dětem, ale i vůči sobě. Rodič, který hlásané hodnoty ve svém životě nežije, ale jen je tvrdě a nekompromisně vynucuje na druhých, obrací své děti proti sobě i proti hlásaným hodnotám a z nich plynoucím pravidlům. Rodiče mohou předat pouze to, co ve svém životě skutečně žijí a uplatňují, čemu skutečně věří a pro co jsou schopni a ochotni se sami přemáhat.

4. Zapojte děti

I děti jsou součástí týmu, i ony mají vliv na jeho utváření, na jeho hodnotový systém. Jak rostou, tak by se měly stále víc zapojovat do společného nastavování pravidel. Pravidla a řád nebudou funkční, když budou jednostranná. Rodičovské "udělej to, protože jsem to řekl já" nemůže děti vnitřně motivovat. Podle takto stanovených pravidel se budou děti chovat jen tehdy, když jim bude hrozit trest za jejich nedodržení. Jakmile se vzdálí z rodičovského dohledu, přestanou se jimi zabývat. Podle míry vyspělosti svých dětí je do tvorby rodinných pravidel zapojte.


Dodržování jakýchkoli pravidel zajistí pouze dobrý vztah mezi rodiči a dětmi, který bude neustále živený vzájemnou úctou, pochopení, důvěrou a respektem. Pravidla a řád dětem vysvětlete a najděte s nimi shodu v tom, jak budete společně řešit jejich nedodržení. Vnímejte při tom i požadavky dětí a pokud je to možné a rozumné, zohledněte je.