Poučení o zpracování osobních údajů

Osobní údaje svých zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů, uživatelů internetových stránek a klientů zpracovávám vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen "Zákon") a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen "Nařízení").

Níže shrnuji důležité informace o zpracování osobních údajů, které mi poskytnete.

Správce osobních údajů

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková, se sídlem Šimáčkova 15, 628 00 Brno, IČ: 01077155 dále jen Správce nebo "já". telefon: 731402736, e-mail: info@eliskavondrackova.cz, webová stránka: https://eliskavondrackova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté mu prostřednictvím e-mailu, on-line formuláře, on-line přihlášky, sociálních sítí, telefonicky, nebo písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou Klientem poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, datum a místo narození (např. v případě kurzů s akreditací MŠMT nebo MPSV), fotografie, fakturační adresa a IČ.
 • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů

Účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, jsou následující:

 • plnění smlouvy mezi vámi, jako klienty na straně jedné a mnou na straně druhé (prezenční listiny, certifikáty/osvědčení, faktury, komunikace ohledně organizačních záležitostí),
 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • plnění právních povinností,
 • pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu nebo jiné fyzické osoby,

Dále jsou zpracovávány údaje na základě dobrovolného souhlasu jednotlivých osob. Tento souhlas uděluje osoba v elektronické přihlášce a není vázán na přihlášení do jednotlivých kurzů. Jedná se u využití údajů (jméno, emailová adresa, případně telefon) k marketingovým účelům ze strany Správce. Údaje jsou vedeny v databázi kontaktů vedené za tímto účelem. Tyto údaje nejsou nezbytné pro zpracovávání administrativy jednotlivých kurzů.

Za účelem rozvíjení dovedností klientů je v některých kurzech nedílnou součástí videotréning a pořizování audiovizuálních nahrávek, případně fotografický materiál. Tyto materiály slouží čistě k didaktickým účelům a po ukončení kurzu/výcviku jsou skartovány/smazány.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Správce, a to v písemné a elektronické formě, při tom přijímáme technická a organizační opatření, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Osobní údaje chráním proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Osobní údaje mohou pro Správce takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové, marketingové nebo IT služby a se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

.Zpřístupnění údajů jiným osobám

Vámi poskytnuté osobní údaje může Správce poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. pověřeným pracovníkům MŠMT, MPSV, FÚ, apod.), vzdělavatelům, kteří se správcem uzavřou dohodu o mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům klientů a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Správce, se kterými bude Správce při poskytování podpory spolupracovat.

Doba, po kterou uchovávám osobní údaje

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou vám budu poskytovat svoje služby nebo plnit vzájemnou smlouvu. Potom budu vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let. Období, pro které je váš souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu

Osobní údaje poté budu zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu).

Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých služeb či produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Souhlas lze odvolat písemným oznámením nebo elektronicky na výše uvedené kontaktní údaje.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Poskytovateli, může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 • Máte právo, abyste byl(a) o shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů Správcem transparentně informován(a).
 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz ("právo být zapomenut"), omezení zpracování a přenositelnost.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování
 • Máte právo na informaci o zdroji Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo.
 • a právo podat podnět nebo stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů

Informování o zpracovávaných osobních údajích

Ráda Vám řeknu, zda a jaké osobní údaje o Vás mám zaznamenané. Jestli máte dotazy, podněty nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, napište mi na e-mail info@eliskavondrackova.cz.

Změny zásad

Moje zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na této stránce. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivuji, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 26. 7. 2023.